وب سایت رسمی سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد ایمیل مسئول سازمان دانش آموزی بروجرد b.aghakhani44@gmail.com http://sd-borujerd.mihanblog.com 2020-02-15T09:31:00+01:00 text/html 2017-10-03T10:04:56+01:00 sd-borujerd.mihanblog.com سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد غباروبی شهدا http://sd-borujerd.mihanblog.com/post/425 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ee5g_dsc_0791.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/op8i_dsc_0783.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fcqz_dsc_0772.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jie_dsc_0752.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/um75_dsc_0725.jpg" alt=""> text/html 2017-10-03T09:57:55+01:00 sd-borujerd.mihanblog.com سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد lمراسم احلی من اعسل http://sd-borujerd.mihanblog.com/post/424 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xlti_dsc_0680.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/e9tm_dsc_0654.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ukd9_dsc_0651.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/2v7_dsc_0633.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/m32z_dsc_0622.jpg" alt=""> text/html 2017-10-03T09:51:31+01:00 sd-borujerd.mihanblog.com سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد مراسم محرم http://sd-borujerd.mihanblog.com/post/423 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/o0pj_dsc_0609.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/x02x_dsc_0605.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ggzx_dsc_0575.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/wzq_dsc_0567.jpg" alt=""> text/html 2017-10-03T09:43:00+01:00 sd-borujerd.mihanblog.com سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد بازگشا یی مدارس دبیرستان شاهد http://sd-borujerd.mihanblog.com/post/422 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3330_dsc_0499.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/pudz_dsc_0539.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9o3o_dsc_0508.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jwxf_dsc_0525.jpg" alt=""> text/html 2017-10-03T08:49:55+01:00 sd-borujerd.mihanblog.com سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد جشن جوانه ها دبیرستان دوره اول شهید صارمی http://sd-borujerd.mihanblog.com/post/421 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/nmxq_dsc_0475.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/2k6k_dsc_0467.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/j2cb_dsc_0461.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/noe0_dsc_0452.jpg" alt=""> text/html 2017-10-03T08:22:12+01:00 sd-borujerd.mihanblog.com سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد جشن شکوفه ها مرسه پروین اعتصامی http://sd-borujerd.mihanblog.com/post/420 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/j2pb_dsc_0413.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ohad_dsc_0423.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3rs_dsc_0427.jpg" alt=""> text/html 2017-10-03T08:18:28+01:00 sd-borujerd.mihanblog.com سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد اردوی ملی - قطبی اصفهان http://sd-borujerd.mihanblog.com/post/419 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/n56d_dsc_0329.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ligi_dsc_0357.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/wtf_dsc_0359.jpg" alt=""> text/html 2017-10-03T08:11:10+01:00 sd-borujerd.mihanblog.com سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد مجلس دانش آموزی http://sd-borujerd.mihanblog.com/post/417 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/l5re_dsc_0190.jpg" alt=""> text/html 2017-10-03T07:35:36+01:00 sd-borujerd.mihanblog.com سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد اردوی استانی پیشتازان http://sd-borujerd.mihanblog.com/post/416 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0z2m_dsc_0150.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/eadp_dsc_0156.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/v22w_dsc_0182.jpg" alt=""> text/html 2017-10-03T07:28:06+01:00 sd-borujerd.mihanblog.com سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد اردوی استانی فرزانگان http://sd-borujerd.mihanblog.com/post/415 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/cy29_dsc_0145.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ysq0_dsc_0140.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/c92k_dsc_0122.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/bge_dsc_0140.jpg" alt=""> text/html 2017-05-13T08:24:39+01:00 sd-borujerd.mihanblog.com سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد اهدای جوایز http://sd-borujerd.mihanblog.com/post/414 <div style="text-align: center;"><b style="font-size: large;">اهدای جوایز به دانش آموزان تشکیلاتی</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: large;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jqq9_dsc_0322.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/nveb_dsc_0328.jpg" alt=""></div> text/html 2017-05-13T08:20:08+01:00 sd-borujerd.mihanblog.com سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد مجلس دانش آموزی http://sd-borujerd.mihanblog.com/post/413 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">برگزاری جلسه منتخبین شورای دانش آموزی استان با مدیر کل و معاونین پرورشی وتربیت بدنی در استان</font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/g4jf_dsc_0268.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/aryo_dsc_0253.jpg" alt=""></div> text/html 2017-05-13T08:17:57+01:00 sd-borujerd.mihanblog.com سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد اردوی دانش آموزی http://sd-borujerd.mihanblog.com/post/412 <div style="text-align: center;"><b><font size="4">برگزاری اردوی تشکیلاتی در مدارس شهرستان</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/bbt9_dsc_0285.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/efh3_dsc_0047.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ox6o_dsc_0031.jpg" alt=""></div> text/html 2017-05-02T08:53:59+01:00 sd-borujerd.mihanblog.com سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد هفته معلم http://sd-borujerd.mihanblog.com/post/410 روز معلم مبارک باد text/html 2017-02-14T07:57:31+01:00 sd-borujerd.mihanblog.com سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد دوره ضمن خدت مدیران http://sd-borujerd.mihanblog.com/post/409 <font size="4">در مورخ 95/11/14 دوره ضمن خدمت مدیران مدارس به مدت هشت ساعت برگزار گردید &nbsp;</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zkuz_dsc_0407.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/caz1_dsc_0409.jpg" alt=""></div>